Purchase Terms

Click here to download a PDF of the terms.

Algemene Voorwaarden
Getting Things Done Store1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn van 14 Dagen na aankoop, waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
2. Klant: u, een natuurlijk persoon en klant van David Allen Company;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm
geproduceerd en geleverd worden, waaronder alle digitale materialen en (software)producten die worden aangeboden op deze website waaronder mede begrepen gidsen, audio opnames en instructiematerialen;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen David Allen Company en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale Inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.2. Identiteit van David Allen Company
Davidco B.V.
Kiefskamp 75
1082 JZ, AMSTERDAM
[email protected]
KvK-nummer: 76318699
Btw-identificatienummer: 860586716.B.01
Tevens handelende onder de namen Davidco B.V. David Allen Company, David Allen & Co. (hierna: “David Allen Company”)3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van David Allen Company en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen David Allen Company en de Klant.
2. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Voorts kunnen deze algemene voorwaarden ook op de website van Getting Things Done Store worden ingezien en zullen deze op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, Digitale Inhoud en/of diensten. Wanneer David Allen Company gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of Digitale Inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden David Allen Company niet.

5. De Overeenkomst
1. Alle overeenkomsten, waaronder Overeenkomsten op afstand komen tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt David Allen Company onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6. Intellectuele Eigendomsrechten
1. David Allen Company is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Digitale Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle auteursrechten en merkrechten in en van de Digitale Inhoud. De Digitale Inhoud (en de overige programmamaterialen) zijn en blijven het eigendom van David Allen Company.
2. Na aanschaf van de Digitale Inhoud verleent David Allen Company de Klant een licentie om de Digitale Inhoud te gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik zoals omschreven in de meegeleverde handleiding/instructies. De Klant verkrijgt geen (intellectuele) eigendomsrechten, of enige andere rechten op de Digitale Inhoud. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan:
a) de Digitale Inhoud te reproduceren, in welke vorm of op welke manier dan ook;
b) afgeleide werken of bewerkingen van de Digitale Inhoud te maken;
c) kopieën van de Digitale Inhoud te verspreiden bedoeld voor de verkoop aan derden;
d) De Digitale Inhoud openbaar te maken; en
e) anderen toestemming te geven om een van de voorgaande handelingen te verrichten.
De Klant verklaart akkoord te zijn met bovenstaande restricties.

7. Herroepingsrecht
1. De Klant kan de Overeenkomst op afstand minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. David Allen Company mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst op afstand.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan
1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping (Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan David Allen Company.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding verwijdert de Klant de Digitale Inhoud van alle apparaten, gegevensdragers en e-mailboxen waarop de Digitale Inhoud is opgeslagen De Klant zal op verzoek van David Allen Company schriftelijk bevestigen dat de Digitale Inhoud aldus permanent is verwijderd.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste, volledige en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

9. Verplichtingen van David Allen Company bij herroeping
1. David Allen Company stuurt na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. David Allen Company vergoedt alle betalingen van de Klant onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Klant hem de herroeping meldt.
3. David Allen Company gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

10. Betaling
1. De betaling door de Klant geschiedt bij de afname van de Digitale Inhoud en/of diensten.
2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst op afstand of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen in ieder geval te worden voldaan binnen 14 Dagen na het ingaan van de Bedenktijd, of bij het ontbreken van een Bedenktijd binnen 14 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan David Allen Company te melden.
4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is David Allen Company gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

11. Forum en rechtskeuze
1. Op alle overeenkomsten (waaronder de Overeenkomst op afstand) tussen David Allen Company en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen David Allen Company en de Klant, die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Davidco B.V.
Kiefskamp 75
1082 JZ, AMSTERDAM
[email protected]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende Digitale Inhoud: [aanduiding Digitale Inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam Klanten(en)]

– [Adres Klant(en)]

– [Handtekening Klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

General Terms and Conditions
Getting Things Done Store1. Definitions
In these terms and conditions, the following terms will have the following meaning:
1. Reflection Period: the term of 14 days following purchase, during which the Customer may exercise his Revocation Right;
2. Customer: you, a natural person and Customer of David Allen Company;
3. Day: calendar day;
4. Digital Content: data produced and provided in digital form, including all the digital materials and (software) products offered on this website including also guides, audio recordings and instruction materials;
5. Revocation Right: the option of the Customer to decide against the Distance agreement within the Reflection Period;
6. Distance Agreement: an agreement entered into by David Allen Company and the Customer within the context of an organized system for the electronic sale of products, Digital Content and/or services, in which up to and including the execution of the agreement one or more (remote) electronic communication technologies are used, exclusively or as well;
7. Standard Revocation Form: the European standard revocation form included in these terms and conditions in Annex I.2. Identity of David Allen Company
Davidco B.V.
Kiefskamp 75
1082 JZ, AMSTERDAM
[email protected]
Chamber of Trade and Industry number: 76318699
VAT identification number: 860586716.B.01
Davidco BV also acts under the company names Davidco B.V. David Allen Company, David Allen & Co.
(hereinafter: “David Allen Company”)3. Applicability
1. These general terms and conditions apply to all and any offers of David Allen Company and any Distance Agreement between David Allen Company and the Customer.
2. If the Distance Agreement is executed electronically, the text of these general terms and conditions may be made available to the Customer electronically. Furthermore,these general terms and conditions can be viewed electronically on the website of the Getting Things Done Store and they will also be sent to at the Consumer´s request free of charge, either via electronic means or otherwise, before concluding the Distance Agreement;4. The Offer
1. If an offer has a limited term of validity or is subject to conditions, this will be expressly stated in the offer.
2. The offer comprises a complete and accurate description of the products, Digital Content and/or services offered. When David Allen Company uses pictures, they are a true reproduction of the products, services and/or Digital Content offered. Apparent mistakes or apparent errors in the offer are not binding upon David Allen Company.

5. The Agreement
1. All agreements, including Distance Agreements come about upon acceptance by the Customer of the offer and compliance with the conditions made in this respect.
2. If the Customer has accepted the offer electronically, David Allen Company shall confirm acceptance of the offer without delay, electronically.

6. Intellectual Property Rights
1. David Allen Company is the owner of the intellectual property rights which are vested in the Digital Content, including, but not limited to all the copyrights and trademark rights in and of the Digital Content. The Digital Content (and the other program materials) are and remain the property of David Allen Company.
2. After purchase of the Digital Content, David Allen Company grants the Customer a license to use the Digital Content in conformity with the intended use as described in the accompanying manual/instructions. The Customer does not acquire any (intellectual) property rights, or any other rights in the Digital Content. The Customer is expressly prohibited from:
a) reproducing the Digital Content, regardless of form or manner;
a) making any derived works or adaptations of the Digital Content;
b) distributing any copies of the Digital Content intended for sale to third parties;
c) making the Digital Content available to the public; and
d) granting others permission to perform any of the acts stated above.
The Customer herewith agrees to the restrictions stated above.

7. Revocation Right
1. The Customer may dissolve the Distance Agreement without stating reasons for 14 days minimum. David Allen Company may ask the Customer for the reason of revocation, but not compel him to state his reason(s). The Reflection Period becomes effective on the day following execution of the Distance Agreement.

8. Exercise of the Revocation Right by the Customer and its cost
1. If the Customer exercises his Revocation Right, he will notify this within the Reflection Period by means of the standard revocation form (Annex 1) or in any other unambiguous manner to David Allen Company.
2. As soon as possible, but within 14 days following the day following the notice cited in paragraph 1, the Customer shall delete the Digital Content from any and all devices, data carriers and email boxes on which the Digital Content has been stored. At the request of David Allen Company, the Customer shall confirm in writing that the Digital Content has thus been permanently removed.
3. The risk and onus of proof of correct, complete and timely exercise of the Revocation Right rests with the Customer.

9. Obligations of David Allen Company upon revocation
1. After receipt of the Revocation Right notice David Allen Company shall send acknowledgement of receipt without delay.
2. David Allen Company shall refund all payments of the Customer without delay, but within 14 days following the day on which the Customer notifies the revocation to him.
3. David Allen Company will use the same mode of payment for refund as the Customer used, save the Customer agrees to another mode. Refund is free of cost for the Customer.

10. Payment
1. Payment by the Customer is made upon purchase of the Digital Content and/or the services.
2. Save provided otherwise in the Distance Agreement or in any supplementary conditions, the sums owed by the Customer shall be paid in any case within 14 days following the start of the Reflection Period, or in case of lack of Reflection Period, within 14 days following execution of the Distance Agreement. In case of an agreement for providing a service, this term starts on the day after the Customer has received confirmation of the agreement.
3. The Customer has the duty to communicate any inaccuracies in payment data provided or stated, without delay. to David Allen Company.
4. If the Customer does not timely meet his payment obligation(s), he will owe, after no payment has been received within said 14 day term, on the outstanding sum the legal interest and David Allen company will be entitled to charge him for the extrajudicial collection cost made by it.

11. Forum and Choice of Law
1. To all agreements (including Distance Agreements) between David Allen Company and the Customer these general terms and conditions regard Dutch law applies exclusively.
2. All and any disputes between David Allen Company and the Customer which cannot be settled in due consultation, shall be presented to the competent court of the District Court in Amsterdam, the Netherlands.
Annex I: Standard Revocation Form

Standard Revocation Form

(please only complete and return this form, if you wish to revoke the agreement)

To:
Davidco B.V.
Kiefskamp 75
1082 JZ, AMSTERDAM
[email protected]

– I/We* herewith inform you that I/we* revoke our agreement concerning the sale of the following products: [describe product]*
the supply of the following Digital Content: [describe product]*
performance of the following service: [describe service]*

– Ordered on*/received on* [date of order in case of services, or receipt in case of products]

– [Name of Customer(s)]

– [Customer(s) Address]

– [Signature of Customer(s)] (only if this form is submitted on paper)

* Please cross out anything that is not applicable or complete what is applicable.